Elektromontáže Slabobroudy


EPS – Elektronická požární signalizace

Jejich úkolem je včasná detekce a signalizace požáru v jeho počátečním stádiu, vedoucí k výraznému snížení rizika ohrožení života, zdraví a škod na majetku.

Tvoří základní součást systémů požárně bezpečnostního zařízení. V administrativních budovách, výrobních závodech, počítačových centrech a v dalších částech budov jsou vždy oblasti, které mají mimořádnou hodnotu, a proto je nutné je zabezpečit proti požáru pomocí EPS. Jednou z nejvyšších priorit je samozřejmě ochrana lidí a majetku, ale důležitá je také ochrana nemateriálních hodnot. Pokud dojde při požáru ke ztrátě těchto nehmotných statků, budoucnost a prosperita firmy bývá často velmi ohrožena. Zařízení elektrické požární signalizace (běžně označováno jako EPS) je soubor sestávající z řídicí ústředny, hlásičů a dalších doplňujících zařízení. Protipožární systémy zaznamenávají a vyhodnocují vznikající požár v místech trvalé služby, která zajišťuje likvidaci požáru v jeho zárodku, případně rychlé přivolání útvaru Hasičského záchranného sboru k požárům většího rozsahu.

Realizujeme EPS, pokrývající svým rozsahem a možnostmi všechny aplikace nasazení:

  • Od jednoduchých až po rozsáhlé systémy s počítačovou podporou a grafickým prostředím
  • Od standardních čtyřzónových až po multiplexní přesně adresovatelné systémy s kapacitou až 2.000 detektorů
  • Systémy EPS analogové nebo adresné pro menší objekty či rozsáhlejší instalace - ESSER, LITES, ZETTLER, MENVIER
  • Používáme pouze komponenty schválené pro použití v ČR

Instalujeme systémy vhodné pro:

  • Standardní objekty (např. rodinné domy, byty, rekreační objekty, kanceláře, obchody)
  • Rozsáhlé investiční celky (např. firemní areály, výrobní a skladové prostory)
  • Objekty s vysokým rizikem (např. vojenské objekty, banky, úřady, kulturní památky)

Protipožární systém EPS může plnit i některé další funkce:

  • Předávat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa – pult centrální ochrany HZS
  • Ovládat návazná zařízení bránící rozšíření požáru nebo usnadňující požární zásah
  • Předávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS do nadstavbového počítače

Zařízení EPS je pouze jedním z prostředků potřebného protipožárního zabezpečení objektu, doplňuje, ale nezahrnuje protipožární opatření předepsaná normami a předpisy.